ماموریت و ارزش ها

ماموریت ها

شرکت فاوا تجارت كاسيان، عرضه کننده نیازهای فناوري ارتباطات و اطلاعات كسب و كارهاي جامعه و اقتصاد کشور، خدمات و پوشش های دانشي خود را توسعه داده و علاوه بر داخل کشور در بازار های بین المللی نسبت به فعالیت خود اقدام خواهد نمود. ماموریت شرکت به کارگیری توانمندی های کلی کارکنان جهت بازمهندسي و بهبود مستمر فرايند خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات كسب و كار ها، در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان است تا بدین وسیله در کسب و کار خود به موفقیت رسیده و منافع کلیه ذینفعان را تامین نماید.

 

ارزش ها

  • خلاقیت، نوآوری، صداقت،توکل،سخت کوشی وپای بندی به اصول اخلاقی.
  • ایجاد بالاترین مرتبه نظم ودقت ممکن،توام با تعقل و تدبر در امور.
  • ایجاداعتماد و دوری جستن از اجحاف نسبت به حقوق مشتریان،کارکنان وسهامداران شرکت.
  • پای بندی به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی.
  • ترویج کار گروهی و تلاش فردی همه کارکنان درجهت.
  • استفاده از تبلیغات مبتنی بر واقعیت.
  • آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی دانشي با کیفیت عالی.